УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н. И. ПИРОГОВ

Структура на Многопрофилна болница за активно лечение и Спешна медицина „Н.И. Пирогов”

 

 

 

Секция „Ръководство” :

 
     1.  Отдел „Правен”
 
     2.  Отдел „Информационно обслужване и управление на медицинските
          дейности”
 
     3.  Отдел „Медицинско снабдяване и консумативи”
 
     4.  Отдел „Охранителна дейност и сигурност”
 
 

Секция „Спешна хирургия”:

 

 
     1.  І хирургична клиника
 
                                  -          Отделение по гръдна хирургия
 
                                  -          Сектор по панкреатична хирургия
 
     2.  ІІ хирургична клиника
 
                                 -          Сектор по съдова хирургия
 
     3.  ІІІ хирургия
 
                                 -          Сектор по жлъчно-чернодробна хирургия
 
     4.  ІV хирургия
 
                                -          Сектор по лапароскопска хирургия
 
     5.  Отделение по ендоскопия
 
     6.  Клиника по Гнойно-септична хирургия (КГСХ)
 
                                -          Отделение по мекотъканни инфекции
 
                                -          Отделение по костно-ставни инфекции
 
     7.  Отделение по спешна оперативна гинекология
 
 

Секция „Ортопедична травматология”:

 

 
     1.  І   травматологична клиника
 
                               -          Сектор по артроскопии
 
     2.  ІІ травматологична клиника
 
     3.  ІІІ травматологична клиника
 
                              -          Сектор гръбначно-мозъчен
 
     4.  ІV травматологична клиника
 
     5.  Клиника по детска травматология
 
     6.  Отделение по хирургия на ръката
 
 

Клиника по Детска хирургия:

 

 
     1.  Отделение по хирургия на новороденото и вродените аномалии
 
     2.  Отделение детска коремна хирургия
 
     3.  Отделение детска гръдна хирургия
 
     4.  Отделение по интензивно лечение и реанимация на деца с Операционен
           блок
 
 
 
 

Клиника по Неврохирургия:

 

 
     1.  Отделение по неврохирургични заболявания – възрастни

 

-        Сектор по невротравматология
 
-         Сектор по съдова неврохирургия 
 
-          Сектор по невроонкология
 
-          Сектор по неврология

 

     2.  Отделение по гръбначно - мозъчна неврохирургия
 
     3.  Отделение по детска неврохирургия
 
     4.  Отделение по лицево - челюстна хирургия
 
     5.  Отделение по анестезиология и интензивно лечение

 

                 a.  Сектор по реанимация 
 
                 б.  Операционен блок
 
 
 

Клиника по Урология:

 

 
1.        І Урологично отделение – възрастни
 
2.        ІІ Урологично отделение – възрастни
 
3.        Отделение по Детска урология
 
4.        Отделение по реанимация и анестезиология с Операционен блок
 
- Сектор по реанимация на трансплантирани болни
 
5.        Сектор по функционална и образна диагностика
 
 

Секция „Изгаряния и пластична хирургия”:

 

 
1.        Клиника по изгаряни и пластична хирургия при възрастни
 
2.        Клиника по изгаряне и пластична хирургия при деца
 
3.        Отделение по реанимация и интензивно лечение с Операционен блок
 
 

 

Секция по спешна кардиология и спешни вътрешни заболявания:

 
 
1.          Клиника по спешна кардиология
 
                               - Сектор интензивно - кардиологичен
 
                   - Сектор по инвазивна кардиология
 
 
2.          Клиника по спешни вътрешни заболявания

 

 
                 - Сектор по ревмокардиология
 
                 - Сектор по пулмология
 
                 - Сектор по ендокринология
 
                 - Сектор по гастроентерология
 
                 - Сектор по хематология
 
                 - Сектор по нефрология
 

 

Клиника по Токсикология:

 
1.          Отделение по Токсикология – възрастни
 
2.          Отделение по Токсикология – деца
 
3.          Химико - токсикологична лаборатория
 
     4.     Токсикологичен информационен център
 

 

Централна клиника по интензивно лечение

 

 

Център по хемодиализа

 

 

Клиника по образна диагностика

 

 

Отделение по Клинична лаборатория

 

 

Отделение по Клинична микробиология

 

 

Отделение по Клинична патология

 

 

Тъканна банка

 

 

Отделение по Съдебна медицина

 

 

Отделение по Трансфузионна хематология и имунология

 

 

Отделение по Физикална терапия  и ранна рехабилитация

 
 

 

Спешно приемно отделение („Спешен портал”)

 
 

 

Секция „Административно - стопанска”:

 
      1.  Отдел „Стопанско - техническо управление”
 
      2.  Отдел „Управление на недвижима собственост и строителство”
 
      3.  Отдел „Човешки ресурси”
 
      4.  Отдел „Финансово - счетоводен”